پایان نامه ها

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها

 

الف: دانشگاه شيراز
 • بررسيِ خاستگاه و بازتاب هراس در گزيده‌اي از داستان هاي معاصر (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: بهمن 1400. (دانشجو ثمین کمالی).
 • بررسی و تحلیل قدرت و تجلی آن در زبان داستان‌های بلند عامیانه (راهنما)، دکتری، تاریخ دفاع: تیر 1399. (دانشجو: محمدحسین امانت).
 • تحليل انتقادي گفتمان قدرت و جنسيت در منتخبي از داستان … (مشاور)، دکتری، (دانشجو: آزاده نجفیان).
 • تصحيح و شرح غزليات بيدل دهلوي – حرف الف (مشاور)، دکتری، (دانشجو: محمد خلیل طالبان پور).
 • بررسي مفهوم عشق و شيوه‌ي پرداخت آن در شعر نوجوان (راهنما)، کارشناسی ارشد، تاریخ دفاع: خرداد 1398، (دانشجو: فرزانه میرزاخانی).
 • بررسي ساختار و محتواي پنج داستان بلند عاميانه‌ی منثور فارسي (راهنما)، دکتری (دانشجو: فاطمه طاهری).
 • بررسي عناصر گوناگون تعليق ‌ساز در رمان‌ هاي برگزيده‌ ي معاصر (راهنما)، دکتری (دانشجو رضا نکویی).
 • کتابشناسي تحليلي نقد شعر آزاد ايران از ۱۳۵۱ تا ۱۳۸۰ شمسي(راهنما)، دکتری (دانشجو نسرین زاده‌حسن).
 • بازتاب سازههاي اسطورهاي حماسي در رمانهاي برگزيدهي نوجوان (مشاور) دکتری (دانشجو: ملیحه مصلح).
 • گونه‌شناسي تحليلي اشعار عامه‌ي استان بوشهر (مشاور)، دکتری (دانشجو: راضیه رستمی).
 • بررسي مضمون «عشق» در داستان هاي بلند منثور عاميانه‌ی فارسی(مشاور)، دکتری (دانشجو:سارا جمالی).
 • بررسي و تحليل تصوير مردان در رمانهاي برگزيدهي نويسندگان زن(مشاور)، دکتری (دانشجو: فرزانه بوریازاده).
 • بررسي ويژگي‌ها و سير تطور حماسه‌هاي ديني برجسته فارسي (مشاور)، دکتری (دانشجو: صدیقه کریمی).
 • بازنمايي عناصر بومي، ديني و ملي در ضرب المثل هاي فارس (مشاور)، دکتری (دانشجو: میثم زارع).
 • بررسي چندصدايي در افسانههاي ايراني، افغانستاني و برادران گریم(مشاور) کارشناسی ارشد (دانشجو: سیدمصطفی اکبری).
 • بررسی و تحلیل نقش و جایگاه زن در مجموعه‌ي فرهنگ افسانه‌هاي مردم(مشاور) دکتری (دانشجو: سکینه مرادی.
 • بررسي توصيفي تحليلي کارنامه داستانپژوهی (مشاور)، دکتری (دانشجو: مهری مساعد).
 • شرح يک‌صدوپنجاه غزل از صائب تبريزي (مشاور)، دکتری (دانشجو: مژگان خجسته).
 • مقاومت و پایداری در شعر شاعران نامدار فارس در دوره‌ی قاجار (راهنما)، کارشناسی ارشد ، تاریخ تصویب: اردیبهشت 1396، تاریخ دفاع: شهریور 1397، (دانشجو: مرضیه مرادی).
 • بازتاب مفاهیم جنگ و صلح در شعر کودک و نوجوان دهه‎های 80 و 90 (راهنما) کارشناسی ارشد (دانشجو: معصومه مرادی)، تصویب: اردیبهشت 1396، تاریخ دقاع: 27 شهریور 1396.
 • کشمکش و مقاومت در داستان‌های احمد اکبرپور (راهنما)، کارشناسی ارشد (دانشجو: زهرا گلبیدی)، تصویب: اسفند 1395, تاریخ دفاع: خرداد 1397.
 • بررسی توزیع قدرت در روابط خانوادگی و بازنمایی آن در قصه های عامیانه و داستان های معاصر فارس (راهنما)، دکتری (دانشجو: الهه چیت‌سازی، تصویب: بهمن 1395.
 • بررسي کارنامه‌ي توصيفي‌تحليلي اخوان‌پژوهي (راهنما)، دکتری (دانشجو: زهره زنهاری)، تصویب: دی 1395
 • تصحيح انتقادي دويست غزل از غزليات فغاني شيرازي، (راهنما)، کارشناسی ارشد (فاطمه طوبایی)، تصویب: دی 1395
 • بررسي غزل روايي در شعر جمال الدين اصفهاني، خاقاني و عراقي (مشاور)،کارشناسی ارشد 0دانشجو: رسول فربود شهرکی)
 • تحليل جامعه شناختي مدرنيسم در نگرش پيشگامان شعر معاصر فارسي (راهنما)، دکتری (دانشجو: شیوا متحد).
 • عنصر زبان در رمان نوجوان ايران (بررسي ده رمان برگزیده­‌ی نوجوان (راهنما)، دکتری (دانشجو: سمانه اسدی).
 • بررسي شخصيت و شخصيت‌پردازي در ده رمان برگزيده‌ي نوجوان (راهنما)، دکتری (دانشجو: زهرا پیرصوفی).
 • بررسي کارنامه ي داستان نويسان فارس ازسال ۱۳۷۷ تا۱۳۸۷ (راهنما)، کارشناسی ارشد، (دانشجو: فاطمه قره گزلی بیگی).
 • ظلم ستيزي در نمايشنامه هاي بهرام بيضايي(راهنما)، کارشناسی ارشد (دانشجو: عباس وکیل­الساداتی).
 • بررسي سبک ارائه‌ي ايدئولوژي در رمان‌هاي نوجوان جمشيد خانيان (راهنما)، کارشناسی ارشد، (دانشجو: سعیده رضازاده).
 • بررسي موضوعي شعر نوجوان و تحليل زيبايي شناسي آن (راهنما)، دکتری (دانشجو: مهسا مومن نسب).
 • نقد وبررسي بازنويسي ها و بازآفريني هاي گلستان وبوستان سعدي (مشاور)، دکتری، (دانشجو: معصومه دسترنج).
 • تقابل در رمان نوجوان ايران با بررسي پنج رمان برگزيده (مشاور)، دکتری، (دانشجو: فرزانه آقاپور).
 • بررسي و تحليل انواع فراهنجاري در ۲۰۰ غزل نخست عرفي شيرازي(مشاور)، کارشناسی ارشد (دانشجو: ابراهیم فتوحی).
 • تحليل انتقادي گفتمان قدرت و جنسيت در منتخبي از داستان …(مشاور)، دکتری، (دانشجو: آزاده نجفیان).
 •   شرح و تعليق مسامرة الاخبار و مسايرة الاخيار و مقايسه ي ويژگي…(مشاور)، دکتری، (دانشجو:  مارال شهبازی).
 •   شرح و تحليل صد و پنجاه غزل شرح نشده از صائب تبريزي (مشاور)، دکتری، (دانشجو: علی مظاهری رودبالی).
 • بررسي کارنامه توصيفي تحليلي هدايت پژوهي (مشاور)، دکتری، (دانشجو: ابراهیم نوربخش).
 • بررسي سير طنز در مثنوي هاي عرفاني (مشاور)، دکتری، (دانشجو: عبدالرضا قیصری).
 • بررسي کارنامه سپهري پژوهي (مشاور)، دکتری (دانشجو: عبدالرضا سعیدی).
 • نظريه دريافت درست، بر پايه تحليل گزاره‌هاي فهم متن – با تکیه بر شروح دفتر اول مثنوی (مشاور)، تاریخ دفاع: 29 شهریور 1395، دکتری (دانشجو: رضا رستگاری).
 • بررسي و تحليل مباني انديشه ي عرفاني در غزليات صائب تبريزي (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: 8/12/1394، (دانشجو: سهیلا صادقی).
 • تحليل سوژه در ادبيات داستاني پسامدرن ايران (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: 21/11/1394، (دانشجو: فرزاد کریمی).
 • چگونگی پردازش شخصیت زن در 42 نمایشنامه برجسته­ی فارسی (راهنما)، تاریخ دفاع: 16/6/92 ، دکتری، (دانشجو: شهین حقیقی)
 • بررسي کارنامه­ي داستان نويسان فارس از سال۱۳۵۷ تا سال 1377، (راهنما)، تاریخ دفاع: 12/7/ 1391، کارشناسی ارشد (دانشجو: آسیه رییسی).
 • تحلیل و بررسی سبک، درونمایه و عناصر داستانی آثار محمد بهمن بیگی(راهنما)، تاریخ دفاع: 2/5/ 91، کارشناسی ارشد، (دانشجو: ستار محمدی)،
 • بررسي بازنويسي‌ها و بازآفريني‌هاي مثنوي مولوي براي كودكان و نوجوانان، از1357 تا1387(مشاور)، تاريخ تصويب: 27/6/1389 تاريخ دفاع:اردیبهشت1391، دكتري(دانشجو: پروين مرتضايي)
 • بررسي تطبيقي 100 غزل از سعدي و 100 غزل از خواجو(مشاور)، تاريخ تصويب: تاريخ دفاع:19/10/1390، كارشناسي ارشد(دانشجو: مرضيه زماني).
 • بررسي حكايت‌هاي مصيبت‌نامه‌ي عطار بر پايه‌ي كنش و نشانه(راهنما)، تاريخ تصويب: ؟ تاريخ دفاع:20 ارديبهشت1391 دكتري(دانشجو:ساناز مجرد)
 • بررسي و تحليل شيوه نقد عبدالعلي دستغيب، با تكيه بر 15 كتاب…(راهنما)، تاريخ تصويب: ؟ تاريخ دفاع:بهمن1390كارشناسي ارشد(دانشجو: آزاده نجفيان)
 • بررسي تطبيقي نقد و اعتراض در شعر حافظ و اخوان ثالث(مشاور)، تاريخ تصويب: ؟ تاريخ دفاع:اسفند1390كارشناسي ارشد(دانشجو: فهيمه فتحي كوهنجاني)
 • بررسي ويژگي هاي زباني در ۹ نمايش نامه اکبر رادي (راهنما)، تاریخ دفاع: 1/11/89، کارشناسی ارشد (دانشجو: عاطفه وحیدنیا).
 • بررسي نمودهاي حماسي در شعر معاصر: با تكيه بر شعر نيمايوشيج، اخوان ثالث، سياوش كسرايي و احمد شاملو(مشاور)، تاريخ تصويب: ؟ تاريخ دفاع: مرداد1391، دكتري(دانشجو: كاظم رحيمي نژاد)
 • بررسي غزل معاصر: شهريار، رهي، فيروزكوهي و منزوي(مشاور)، تاريخ تصويب: 21/6/1388تاريخ دفاع:؟ دكتري(دانشجو: نوازالله فرهادي)
 • كارنامه ادبيات پايداري در رمان‌هاي استان فارس(مشاور)، تاريخ تصويب:22/12/1388تاريخ دفاع: 25/12/1389 كارشناسي ارشد، (دانشجو: مهدي محمدي)
 • بررسي ساختار و محتواي داستان‌هاي فريدون عموزاده خليلي(مشاور)، تاريخ تصويب:1388/12/25 تاريخ دفاع: 25/12/1389، كارشناسي ارشد(دانشجو: طيبه فرهادي)
 • بررسي ساختار حكايت‌هاي سندباد بحري(مشاور)، تاريخ تصويب:3/12/1387 تاريخ دفاع:17/12/1389، كارشناسي ارشد(دانشجو: ليلا محمدي)
 • كارنامه‌ي ادبيات فارسي ايل قشقايي(راهنما)، تاريخ تصويب:25/12/1388 تاريخ دفاع: 18/12/1389، كارشناسي ارشد(دانشجو: علي حبيبي)
 • تحليل زيبايي‌شناسي آثار شعري مصطفي رحماندوست و افسانه شعبان‌ن‍زاد(مشاور)، تاريخ تصويب:15/12/1388، تاريخ دفاع:17/11/1389، كارشناسي ارشد(دانشجو:مهسا مومن نسب)
 • بررسی ویژگی­های زبانی در نه نمایش­نامه­ی اکبر رادی(راهنما)، تاریخ تصویب:؟ ، تاریخ دفاع: 1/11/1389، کارشناسی ارشد (دانشجو: عاطفه وحیدنیا).
 • بررسی نمودهای مفاهیم «فردیت انسانی» و «نگرش به جهان» و … (مشاور)، تاریخ تصویب:؟ ، تاریخ دفاع: 12 مهر1391، دکتری(دانشجو: سیدفرشید سادات شریفی).
 • بررسی بازنویسی­ها و بازآفرینی­های کلیله و دمنه (مشاور)، تاریخ تصویب:؟ ، تاریخ دفاع: مرداد1391، کارشناسی ارشد (دانشجو: مریم اکبری).
 • بررسی بازنویسی­ها و بازآفرینی­های کلیله و دمنه (مشاور)، تاریخ تصویب:؟ ، تاریخ دفاع: مرداد1391، کارشناسی ارشد (دانشجو: سارا دارنگ).
 • بررسی کارنامه­ی داستان­نویسان فارس، از سال 1357 تا 1377 (راهنما)، تاریخ تصویب:؟ ، تاریخ دفاع: 12/7/1391، کارشناسی ارشد (دانشجو: آسیه رییسی).
 • شرح و بررسی غزل­های شوریده­ی شیرازی(مشاور)، تاریخ تصویب: ؟ تاریخ دفاع:8/6/88، کارشناسی ارشد (دانشجو: محمود خداوردی)
 • بررسی کارنامه­ی مقاله­نویسی حافظ (راهنما)، تاریخ تصویب: خرداد1388، تاریخ دفاع: مرداد1391، دکتری (دانشجو: ابراهیم اکبری)
 • بررسی عناصر زندگی شهری و روستایی در داستان­های کودک و نوجوان دهه­ی هفتاد (راهنما)، تاریخ تصویب:12/12/87 ، کارشناسی ارشد. (دانشجو: سمانه اسدی)
 • بررسی عناصر زندگی شهری و روستایی در داستان­های کودک و نوجوان دهه­ی شصت (راهنما)، تاریخ تصویب:12/12/87 ، کارشناسی ارشد. (دانشجو: زهرا پیرصوفی)
 • بررسی ساختاری و تحلیلی ادبیات داستانی جنگ دهه­ی شصت (مشاور)، تاریخ تصویب:3/12/87 ، کارشناسی ارشد( دانشجو: لیلا مرشدی)
 • شرح دشواری­های دیوان خاقانی- شش قصیده­ی شرح نشده­ی (مشاور)، تاریخ تصویب: 21/10 87 ، تاریخ دفاع: مهر1388، کارشناسی ارشد( دانشجو:اغظم حسینی)
 • شرح دشواری­های دیوان خاقانی- هشت قصیده­ی شرح نشده­ (مشاور)، تاریخ تصویب: 2/9/87 ، تاریخ دفاع: مهر1388، کارشناسی ارشد( دانشجو:مریم امین­فر)
 • شرح غزل­های سعدی(مشاور)، تاریخ تصویب: ؟ تاریخ دفاع: مهر1388، دکتری، (دانشجو: فرح نیازکار)
 • داستان نويسان فارس از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي 1357، (راهنما)، تاریخ تصویب 6/4/1384، تاريخ دفاع: 24/4/87، دکتری (دانشجو: قاسم سالاري)
 • بررسي ساختار و محتواي داستان‌هاي كوتاه امين فقيري،(راهنما)، تاريخ تصويب: 12/8/86. تاریخ دفاع:9/6/88، كارشناسي ارشد، (دانشجو: ميترا يزدان‌پناه)
 • بررسی روایت و شخصیت در رمان­های برجسته­ی معاصر (راهنما)، تاریخ تصویب:؟ تاریخ دفاع:  آذر 1388، دکتری (دانشجو: زیبا قلاوندی)
 • كارنامه‌ي تحليلي شعر شرق فارس: شهرستان‌هاي جهرم، فسا، استهبان، داراب(راهنما)، تاريخ تصويب: 12/8/86، تاریخ دفاع: آبان 1388، كارشناسي ارشد، (دانشجو: زهرا محمدي دالینی)
 • كارنامه‌ي تحلیلی شعر شمال استان فارس : شهرستان‌هاي ارسنجان، پاسارگاد، مرودشت،(راهنما)، تاريخ تصويب: 27/7/86 ، تاریخ دفاع:8/6/88، كارشناسي ارشد، (دانشجو: مرضيه دوگوهر)
 • جريان شناسي غزل شاعران جوان جنوب ايران : استان‌هاي فارس، خوزستان، بوشهر و هرمزگان(راهنما)، تاريخ تصويب: 10/11/86 ، تاریخ دفاع: شهریور1387،كارشناسي ارشد، (دانشجو: محمد مرادي)
 • بررسي كاركرد زاويه ديد و راوي و نحوه‌ي روايت‌گري در داستان‌هاي برجسته معاصر از سال 1360 تا 1385، (راهنما)، تاريخ تصويب: 16/11/85، تاريخ دفاع:30/11/1387 – ، كارشناسي ارشد، (دانشجو: طاهره جوشكي)
 • بررسي ساختاري كليدر محمود دولت‌آبادي بر پايه نظريه روايت‌شناسي، (راهنما)، تاريخ تصويب: 9/10/85، تاريخ دفاع: 21/6/86 ، كارشناسي ارشد، (دانشجو: ساناز مجرد)
 • بررسي انتقادي كارنامه‌ي ده ساله‌ي سعدي پژوهي (1375 تا 1385)، (راهنما)، تاريخ تصويب: 9/10/85، تاريخ دفاع: شهریور87 ، كارشناسي ارشد، (دانشجو: فرزانه معيني)
 • بررسي رويكردها و نظريه‌هاي ادبي در تحليل شعر ازاد ايران (از آغاز تا سال 1350)، (راهنما)، تاريخ تصويب: 24/4/85، تاريخ دفاع: مهر86 ، دكتري، (دانشجو: مصطفي صديقي)
 • تحليل جنبه‌هاي روان شناختي آثار سعدي ، (مشاور)، تاريخ تصويب: 20/4/84، تاريخ دفاع: 2/7/86 ، دكتري، (دانشجو: محمد رضا ديري)
 • بررسي محتوا و ساختار طنز در نثر مشروطه 1320-1270 هـ.. ش ، (مشاور)، تاريخ تصويب: 6/6/85، تاريخ دفاع: مهر86، دكتري، (دانشجو: محمدجواد دهقانيان)
 • بررسي تحليلي- توصيفي مقالات فارسي مربوط به نظامي در حوزه‌ي جغرافيايي ايران، (مشاور)، تاريخ تصويب: 8/4/83، تاريخ دفاع: 13/10/85 ، دكتري، (دانشجو: زينب نوروزي)
 • نمادپردازي پرندگان در شعر معاصر (سروده‌هاي نيما، اخوان ثالث، شاملو، سپهري و فروغ فرخزاد، (راهنما)، تاريخ تصويب: 18/7/84، تاريخ دفاع: 22/6/85 ، كارشناسي ارشد، (دانشجو: ابراهيم اكبري)
 • بررسی رنگ در آثار نظامی(مشاور)، تاریخ تصویب:23/3/84، تاریخ دفاع: 23/3/84، کارشناسی ارشد(دانشجو: آزاده مختارنامه)
 • بررسي صورت و محتواي شعر سيمين بهبهاني، (راهنما)، تاريخ تصويب: 5/12/81،‌ تاريخ دفاع: 24/6/83،كارشناسي ارشد، (دانشجو: مريم حيدري)
 • بررسي بن‎مايه‌هاي داستان‎هاي كوتاه ايراني، (راهنماي مشترك)، تاريخ تصويب: 31/1/81، تاريخ دفاع: 29/2/83، دكتري، (دانشجو: غلامرضا پيروز)
 • تحليل استعاره در غزل‌هاي بيدل، (مشاور)، تاريخ تصويب: 12/8/82 تاريخ دفاع: 24/6/84 دكتري (دانشجو: محمدرضا اكرمي)
 • بررسي تطبيقي فخر و مباهات در ديوان خاقاني و متنبي، (مشاور)، تاريخ تصويب: 12/3/83 تاريخ دفاع: 18/11/85، دكتري، (دانشجو، رويين‎تن فرهمند)
 • نقد و بررسي شعر عاشورا از صفويه تا 1380، (راهنما)، تاريخ تصويب: 11/3/83، تاريخ دفاع: 23/3/86،دكتري، (دانشجو: غلامرضا كافي)
 • معرفي و بررسي كتاب‌هاي چاپ شده مربوط به مثنوي مولوي در زبان فارسي، (مشاور تاريخ تصويب: 14/2/83، تاريخ دفاع: 23/3/86،دكتري (دانشجو: خسرو قاسميان)
 • جلوه‌هاي نيست انگاري (نيهيليسم) در ادبيات معاصر فارسي (راهنما)، تاريخ تصويب: 10/3/83، تاريخ دفاع: مرداد 1384،كارشناسي ارشد (دانشجو: مهدي فاموري)
 • صورخيال در ادبيات كودكان و نوجوانان(راهنما)، تاريخ تصويب : 6/12/80، تاريخ دفاع: 23/6/82، كارشناسي ارشد (دانشجو: علي ارمغان)
 • عوامل تأويل‎پذيري شعر حافظ، (راهنما)، تاريخ تصويب: 2/4/82، دكتري، تاريخ دفاع: 12/2/85، (دانشجو: عزيز شباني)
 • بررسي مضامين ديني در ديوان خاقاني و تبيين جنبه‌هاي هنري آن، (مشاور)، تاريخ تصويب: 19/3/82، دكتري، تاريخ دفاع: 16/12/84، (دانشجو: محمد حسين نيكدار اصل)
 • بررسي و تحليل نكات تاريخي و جغرافيايي كليات سعدي، (مشاور)، تاريخ تصويب: 25/1/82، دكتري، تاريخ دفاع: مرداد1384 (دانشجو: سعيد قشقايي لك)
 • نقد و تحليل تصويرگري‌هاي هنري در اشعار دكتر مهدي حميدي، (مشاور)، تاريخ تصويب: 26/9/80 تاريخ دفاع:30/12/81، كارشناسي ارشد، (دانشجو: كرامت جمس)
 • شرح مشكلات ديوان خاقاني، (مشاور)، تاريخ تصويب: 14/2/83،‌ تاريخ دفاع:5/6/84 ، كارشناسي ارشد، (دانشجو:محسن نعمت­اللهی)
 • شرح مشكلات ديوان خاقاني، (راهنما)، تاريخ تصويب: 3/10/80،‌ تاريخ دفاع: 26/11/81، كارشناسي ارشد، (دانشجو: جليل خليلي جهرمي)
 • تأثير محيط طبيعي و اجتماعي شمال در شعر شاعران گيلان، (راهنما)، تاريخ تصويب: 12/7/80، تاريخ دفاع: 12/11/81، كارشناسي ارشد (دانشجو: نگين صفري نژاد بي‌نظير)
 • نقد و تحليل شيوهي زبان و نحوهي بيان رهي معيري، (مشاور)، تاريخ تصويب: 11/4/80،‌ تاريخ دفاع: 25/7/81، كارشناسي ارشد (دانشجو: علي اكبر كمال‌آبادي فراهاني)
 • تجلي رنگ در شاهنامه (راهنما)، تاريخ تصويب:25/4/80 ، تاريخ دفاع: 25/6/81، كارشناسي ارشد (دانشجو: ليلا احمديان)
 • بررسي تطبيقي حكمت در آثار جبران خليل جبران و سهراب سپهري، (مشاور)، تاريخ تصويب: 16/8/79، تاريخ دفاع: 5/6/80، كارشناسي ارشد، (دانشجو: عبدالرضا سعيدي)
 • بررسي شعر جنگ (راهنما)، تاريخ تصويب: 30/5/79، تاريخ دفاع: 18/4/80 كارشناسي ارشد، (دانشجو: غلامرضا كافي).
 • ديدگاه‌هاي اخلاقي سنايي، (مشاور)، تاريخ تصويب: 22/5/78،‌ تاريخ دفاع: 31/2/80، كارشناسي ارشد، (دانشجو: سعيد عزيزي)
 • تجزيه و تحليل زبان‎شناسي غزليات استاد شهريار از نظر آوايي و واژگان (مشاور)، كارشناسي ارشد، (دانشجو: يوسف حضرتي)،1379.
 • بررسي تطبيقي وطنيات محمد تقي بهار و احمد شوقي، (مشاور)، تاريخ تصويب: 17/11/79، كارشناسي ارشد، (دانشجو: نوازالله فرهادي).

ب- دانشگاه‌هاي دولتي ديگر

 • تصحیح دیوان اشعار زرگر تبریزی اصفهانی(راهنما)، تاریخ دفاع:24/6/1390، کارشناسی ارشد (دانشجو: مهین مشکات)، پیام نور کرمان
 • بررسی کارنامه­ی غزل شیراز (راهنما) ، تاریخ دفاع: 18/6/88، کارشناسی ارشد( دانشجو: نادر فخرآور) دانشگاه یاسوج
 • مقاله‌شناسي توصيفي تحليلي فردوسي، (مشاور)، دکتری، تاریخ دفاع: اسفند1387، (دانشجو: خانم سيد يزدي)، دانشگاه فردوسي مشهد
 • زمينه سازان نمايشنامه نويسي در ايران، (مشاور) تاريخ دفاع: تير ماه 1384 ،كارشناسي ارشد، (دانشجو: شهين حقيقي). دانشگاه شهيد چمران اهواز
 • نقد و بررسي نثر پژوهشگران معاصر، (مشاور)، خانم سمیه زارع، تاریخ دفاع: پاییز1387، دانشگاه يزد

ج: دانشگاه‌هاي آزاد اسلامي

 • اصلاح گرايي و تحول طلبي از ديدگاه حافظ و سعدي، (راهنما)، كارشناسي ارشد، (دانشجو: داراب زارع)، فيروزآباد، 1381.
 • زندگي و مرگ در شعر معاصر، (راهنما)، كارشناسي ارشد، (دانشجو: كمال صالحي)، فسا، 1381.
 • نوآوري در قالب‌هاي سنتي شعر معاصر، (راهنما)، كارشناسي ارشد، (دانشجو: زيبا فلاحي)، فسا، 1381.
 • زن در ايل قشقايي، (مشاور)، كارشناسي ارشد، (دانشجو: سيمين گرگين)، فيروزآباد، 1381.
 • نوآوري و سنت گرايي در شعر اخوان، (راهنما)، كارشناسي ارشد،
  (دانشجو: عليرضا هنرور)، فيروزآباد، 1380.
 • بيان در هفت پيكر نظامي، (راهنما)، كارشناسي ارشد، (دانشجو: فاطمه جان‌افشان)، فيروزآباد، 1380.
 • انسان در آثار سعدي، (راهنما)، كارشناسي ارشد، (دانشجو: فرح نيازكار)، فسا، 1380.
 • آرمان شهر جلال آل احمد، (مشاور)، كارشناسي ارشد، (دانشجو: محمد رضا كمالي بانياني)، فسا 1380.
 • بررسي داستان نويسي مدرن ايران، (مشاور)، كارشناسي ارشد، (دانشجو: احمد خادمي)، فسا، 1380.
 • چهره علي (ع) در شعر دوره صفويه، (راهنما)، كارشناسي ارشد،
  (دانشجو: خديجه عباسي)، فيروزآباد، 1379.
 • فرهنگ واژگان شاهنامه، (مشاور)، كارشناسي ارشد، (دانشجو: مرضيه گودرزي)، فسا، 1379.
نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بسته