طنزها

گزیده‌ای از اشعار طنز: 1.فریاد 2.خون بهای علوم انسانی 3.حكايت پرونده 4.حق استاد 5.چهل و پنج متر بی…

سفرنامه‌ها

سفرنامه‌ی آذربایجان سفرنامه‌ی  قزاقستان سفرنامه‌ی فرانسه سفر اول سفرنامه‌ی ترکیه سفرنامه‌ی تونس…

مقاله‌ها

توان روایی و محدودیت‌های کانونی‌سازی درونی برای ایجاد تعلیق و غافل‌گیری در رمان‌های پلیسی فارسی؛…

كتاب‌های منتشر شده: الف. کتاب‌های تالیفی و تحقیقی بیدل و افسون حیرت: بازشناخت شعر بیدل دهلوی با شرح چهل

کتاب‌های شعر: لبخند وارونه، (مجموعه طنزهای دانشگاهی: شعر)، به کوشش دکتر محمد مرادی، انتشارات نوید، شیراز،…